Pārvalde un darbība


Pārvalde un darbība - par piešķīrumiem balso dalībnieki

Atbalstot projektus, Latviešu Fonds sekmē latviešu kultūras, mākslas, un izglītības tālāko attīstību. Dalība Latviešu Fondā atšķiras no citām organizācijām, galvenokārt ar to, ka šī fonda dalībnieki, ieguldot savu naudu, paši nosaka, cik daudz un kādus projektus finansiāli atbalstīt. Latviešu Fonds saviem piešķīrumiem lieto tikai ieguldītā kapitāla peļņu un vērtības pieaugumu. Pats kapitāls, kas sastāv no dalībnieku ziedojumiem un aizdevumiem, paliek neskarts.

Latviešu Fondu pārvalda dalībnieku ievēlēta padome. Padomes locekļi tiek ievēlēti uz 3 gadiem un var tikt ievēlēti atkārtoti – bet ne vairāk kā uz diviem termiņiem pēc kārtas.  Revidenti tiek ievēlēti katru gadu no jauna.  Komisijas sasauc un atlaiž LF priekšsēdis izejot no fonda vajadzībām. 

Katru gadu padome iesaka piešķīrumiem izmantojamo līdzekļu lielumu. Padome izvērtē pieteikumus, piešķir finansējumu Mazajiem projektiem (līdz $2,000) un izvirza dalībnieku balsošanai 10 Lielos projektus (līdz $10,000) un izsūta dalībniekiem tos, kas atbilst prasībām. Dalībnieki rakstveidā vai elektroniski balso par to, kuŗi projekti saņems piešķīrumu. Katram dalībniekam – personai, ģimenei vai organizācijai – ir viena balss.

Latviešu Fonda līdzekļu ieguldījumus, pēc padomes norādījumiem, veic Merril Lynch Wealth Management. Ieguldījumu pārskati tiek publicēti katru gadu ziemas apkārtrakstā un ir apskatāmi LF mājas lapas arhīvā vai pēc pieprasījuma tiek izsūtīti LF dalībniekiem.


Latviešu Fonda dalībnieki:
 


Kopējais dalībnieku skaits 
kopš fonda dibināšanas: 1,225

“Tūkstošnieku” skaits kopš fonda dibināšanas : 693

Balsstiesīgi: 450

Patreiz aktīvi iesaistās: 200


Kapitāla vērtība: 
 $902,305 (
2017. gada 30. septembrī)


Kopš dibināšanas projektiem piešķirts vairāk kā $1,800,00.


Tikai daži no daudzajiem ievērojamiem piešķīrumiem pēdējo 47 gadu laikā:

 • Beverīnas, Garezera, un Kursas vasaras vidusskolām $35,400
 • Televīzijas filmas “Latvia: A Captive Nation” izgatavošanai $14,228
 • Latviešu publikāciju sakārtošanai Helsinku universitātes bibliotēkā $18,000
 • “Latvju enciklopēdija 1962-1982” manuskripta sagatavošanai $17,500
 • Latvijas Okupācijas mūzejam $33,395
 • DP Albums: Latviešu dzīve bēgļu nometnēs Vācijā 1945-1950 izveide internetā $7,500
 • 3x3 nometnēm Katskiļos un Garezerā $8,200
 • Anša Epnera filmas “Es esmu latvietis” arhīva izveide $6,500
 • Grāmatas “Sibīrijas bērni” tulkojums angļu valodā un sagatavošana izdošanai $18,400
 • "Āraišu ezerpils - šodienas latvietis senā latgaļa tērpā" $940
 • V. Starptautiskā latviešu jauniešu mūziķu nometne - meistarkursi $5,000
 • Latvijas un latviešu XX. gs. vēsture dzīvesstāstos - elektroniska grāmata $6,000