Konkursa norites kalendārs


Janvāris – 1. janvārī Fonda padome izsludina konkursu un tā noteikumus.

Projektu lietvedis saņem projektu pieteikumus un konsultē pieteicējus. 1. februārī visi elektroniski sagatavotie pieteikumi ir iesniegti un papildmateriāli nosūtīti pa epastu vai pastu (pasta zīmogs ne vēlāks par 1. februāri).


Februāris Projektu lietvedis izskata pieteikumu atbilstību noteikumiem, sagatavo pieteikumu sarakstu padomes izvērtēšanai. LF mājas lapā Fonda dalībniekiem ir iespēja iepazīties un komentēt par mazajiem projektiem.


Marta beigas - Padome izvērtē Mazo projektu pieteikumus un izvēlas konkursa uzvarētājus. Padome izvērtē Lielo projektu pieteikumus un 10 no tiem izvirza LF dalībnieku balsošanai.


Aprīlis - Projektu lietvedis paziņo konkursa rezultātus. Mazajiem projektiem - vai pieteikums saņēmis finansējumu;  Lielajiem projektiem - vai projekts tiek virzīts uz otro konkursa kārtu.


Maijs - Tiek uzsākta Mazo projektu īstenošana.


Maijs, jūnijs
-Padome izsūta LF dalībniekiem apkārtrakstu ar Lielo projektu pieteikumiem un balsošanas biļeteniem. Balsošana notiek līdz Jāņiem – 24. jūnijam.


Jūlijs
– Tiek apkopoti balsojuma rezultāti. Projektu lietvedis paziņo Lielo projektu pieteicējiem, vai viņu iesniegtais projekts saņēmis finansējumu.


Septembris
- LF pilnsapulce, kurā apspriež un apstiprina fonda nākamā gada budžetu un projektu konkursa finansējuma apjomu.


Oktobris, novembris, decembris
– gatavošanās nākamā gada konkursam.