What's New
Aktīvie projekti


2016

13376018

Īpašā akcija!!! LF16L36 Tērvetes trubadūri
2016-09-15

Projekta mērķi: sagatavot ansambļa Tērvetes trubadūru kompaktdisku, kas atspoguļotu un dokumentētu ansambļu darbību. Mērķauditorija ir latviešu mūzikas klausītāju publika.

Lasīt vairāk ...


13376028

Īpašā akcija!!! LF16M77 Sēklu bibliotēkas izveide Latvijā
2016-02-07

Veidot datubāzi par jau esošiem seno šķirņu sēklu lolotāju dārgumiem, apzināt un apsekot sēklu lolotāju kolekcijas, identificējot sēklas – t.i. dokumentējot apbraukāt sēklu lolotāju kolekciju dārzus; Iekārtot, sistematizēt sēklas un datubāzi par sēklu lolotājiem un sēklām, balstoties uz Šveiciešu datu bāzes izstrādni; Saņemt ziedojumos vietējās senās šķirnes, sistematizēt, grāmatot tās, nodrošināt optimālu sēklu žāvēšanu/uzglabāšanu sadarbībā ar Latvijas Gēnu banku - nepieciešama sēklu vadāšana no/uz gēnu banku, sēklu uzglabāšana "sēklu skapī"; Dot sēklas sēklu lolotājiem aprobētā kārtībā. Sēklu bibliotēkas izveides iestrādnes: jau ir: sagatavota, mēbelēta telpa - "Sēklu skapis" Ikšķiles Brīvā skolā; neliels seno šķirņu “starta sēklu kapitāls”; vienošanās ar Šveices sēklu lolotājiem par viņu datu bāzes programmas izmantošanu.

Lasīt vairāk ...


13376024

Īpašā akcija!!! LF16M73 Aizej tur, nezin kur! Atnes to, nezin ko! Projekts izstādei par latviešu pieredzi pasaulē, identitāti un diasporu: otrais posms.
2016-02-07

Radot izstādi par latviešiem pasaulē un reizē ar Latvijas simtgadi svinēt latviešu dažādību un daudzveidīgās saites ar Latviju. Ekspozīcija tiks veidota kā iesaistošs stāsts par diasporas latviešu identitāti un pieredzi pasaulē. Ekspozīcijas nosaukumā izmantots latviešu tautas pasakas nosaukuma tēls, norādot uz ceļojuma tēmas simbolisko vēsti – ceļa uzsākšanā piespiedu apstākļi un brīvprātīga izvēle mijiedarbojas, ceļš nezināmajā ietver grūtību pārvarēšanu, bet beigās iespējams dziļāk saprast pašam sevi. Izstādi veidosim pārvietojamos konteineros, pasvītrojot migrācijas ideju. Stāstu veidos priekšmeti, fotogrāfijas un dokumenti no muzeja un pētniecības centra “Latvieši pasaulē” krājuma. Izstādes tematiskās līnijas - es, mājas, kopiena. Projekts plānots trīs kārtās. Mazajā projektā piedalīsies Baiba Bela, kultūrvēsturniece Ieva Vītola un vēsturniece Brigita Tamuža. Projekts tiks īstenots Latvijā un tajā izstrādās izstādes saturu identitātes un kopienas tēmām.

Lasīt vairāk ...


13376022

Īpašā akcija!!! LF16M39 Zanes Pērkones dzejas dziesmu albuma "Rīts" ierakstīšana
2016-02-07

Ziedots:  $475

Projekta mērķis: Ierakstīt dzejas dziesmu albumu "Rīts" un iepazīstināt klausītājus ar mūziku, kas radusies, iedvesmojoties no Ingas Gailes dzejas. Šīs dziesmas ir emociju pilnas. Tās var nomierināt mazu bērnu un iedvesmot apmulsušo, tās var iepriecināt noskumušo un apstādināt skrejošo.

Par projekta iesniedzēju: Zane Pērkone 2008. gadā ieguvusi humanitāro zinātņu bakalaura grādu filoloģijā Latvijas Universitātē. 2015. gadā iegūts bakalaura grāds mūzikā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. No 2015. gada septembra sāktas studijas Sibēliusa Akadēmijas Globālās Mūzikas maģistra programmā. Ir bijusi pieredze kā izpildītājmāksliniecei, gan dziedot jauniešu korī "Kamēr...", gan vēlāk strādājot Latvijas Nacionālās operas korī. Kā soliste piedalījusies 2008. gada Dziesmusvētkos, kā arī 2015. gadā Ziemeļvalstu Dziesmusvētkos. 2015. gada novembrī piedalījusies ASV koncerttūrē kopā ar koklētāju Laimu Jansoni, sadarbojoties ar Latviešu kultūras biedrību "Tilts".

No Latviešu Fonda pieprasa: $ 616 ($292 - audio ierakstu apstrāde; $324 - ierakstu studijas īre klavieru ierakstīšanai). Kopējais budžets:  $1275

Projektu atbalsta: Timo Alakotila, komponists, Sibēliusa Akadēmijas klavieru spēles un kompozīcijas klases skolotājs. Liene Brence, vijolniece, vijoles spēles un ansambļa skolotāja

 

 

 

 

 

 13376027

LF16M50 Baltijas Stratēģija – Tulkojums un Izdevums
2016-02-04

Katrai no trim Baltijas valstīm pienākas savā valodā izdots Smith Richardson fonda atbalstītais Lūkasa Milevska pētījums par Baltijas telpas stratēģiju. LF projekts paredz topošo grāmatu tulkot no angļu uz latviešu lai izdotu Latvijā gandrīz vienlaicīgi ar angļu valodas izdevumu. Uz Ukrainas notikumu un Krievijas izteikto draudu fona, Baltijas reģionu jāskata kā vienu stratēģisku veselumu. Tulkojamais darbs izmanto vispārējās stratēģijas teorijas 21 likmi sekojošo apstākļu analīzei: ģeogrāfija; Baltijas ģeopolītika vēsturē un šodien; Krievijas un rietumu polītikas [policy] analoģiju piemērotība; mūsdienu Krievijas apdraudējums Baltijai un NATO; stratēģijas iekšējā loģika Baltijas aizsardzībai atšķirīgu stratēģisko kultūru kontekstā. Pieteikšanās brīdī ir izpētītas un uzrakstītas 3 nodaļas no septiņām paredzētajām; pirmo nodaļu tulkojumus varēs veikt sākot no 2016. g. maija--žurnālists A. Ozoliņš kas specializējas šajā jomā ir piekritis tulkot. Latvijas izdevums (SIA Mantojums) sekos

Lasīt vairāk ...


13376079

LF16L34 Latvijas kultūras vēsture
2016-02-02

Izdevniecība “Jumava” sadarbībā ar izcilākajiem dažādu Latvijas kultūras nozaru pētniekiem un Austrijas izdevniecību "Wieser" uzsākusi projekta “Latvijas kultūras vēsture” izstrādi ar mērķi 2018. gadā šo darbu laist klajā vācu valodā. Paralēli tiek plānots arī latviešu, kā arī angļu valodas izdevums, tekstu pārstrādājot un papildinot atbilstoši mērķauditorijai. Izdevumā tiks aplūkotas visas kultūras jomas – literatūra, teātris, mūzika un deja, vizuālā māksla, arhitektūra, folklora, tradicionālā un sadzīves kultūra. Monogrāfijas autoru kolektīva vadību uzņēmies veikt Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Dr. habil. art. Ojārs Spārītis, un projekta vadītāja ir Sigita Kušnere. Noformētai autoru kolektīvs: Ojārs Spārītis, Silvija Radzobe, Zane Radzobe, Līga Ulberte, Janīna Kursīte, Eva Eglāja-Kristsone, Pauls Daija, Lidija Leikuma, Ilze Knoka, Orests Silabriedis. www.jumava.lv

Lasīt vairāk ...


13376064

LF16L18 Latviskā mantojuma saglabāšana J.Užānes cimdu rakstos un dzīvesziņā
2016-02-02

Aizvadītā gadsimta nogalē sabiedrība tika iepazīstināta ar savdabīgu talantu, tautas tradīciju turpinātāju J.Užāni ( 1924-2007). Kā māksliniece viņa sevi pieteica 1980. gadā, kad pirmo reizi uzdrošinājās parādīt savu pirmo cimdu ciklu Gadalaiki. Mākslas zinātnieka M.Branča iedrošināta, viņa noticēja savām spējām un tapa cimdu cikli – Koki, Puķes, Zīmes, Varavīksne, Dzīves ceļš. Savos cimdu rakstos viņa stāstīja par savas tautas zemapziņā mītošo spēku, ilgām un kopīgo vēsturisko atmiņu. Viņa ieadīja literāros tēlus Lāčplēsi, Spīdolu, Laimdotu, Edgaru, Kristīni, Baibiņu, viņa izadīja Latvijas lauku traģiku savā lugā Vecās mājas logi. Pēc Jetes aiziešanas mūžībā atradu viņas Dienasgrāmatas, vecas kladītes, kur rūpīgā rokrakstā piefiksētas atziņas un pārdomas par dzīvi sākot no 16 gadu vecuma 1940.gadā. Zīmīgi, ka trīsdesmit gadu laikā par šīm dienasgrāmatām nerunājām. Esmu sapratusi, ka viņa bija ne vien izcila rokdarbniece, bet arī domātāja

Lasīt vairāk ...


13376059

LF16L13 Ceļvedis pa totalitāro okupācijas varu represiju piemiņas vietām Rīgā
2016-02-02

Ceļvedis ir paredzēts Rīgas pilsētas kultūrtelpas padziļinātai iepazīšanai. Tas balstīts Latvijas 20.gadsimta vēstures norisēs, kuru autentiskums publiskajā telpā ir gan izziņas, gan emocionāls faktors. Izmantojot divu lielāko totalitārisma sistēmu (komunistisko un nacistisko) nesto postu un ietekmi uz sabiedrību, ceļveža autori vienlaikus iezīmē arī ar valstiskuma rašanos saistītās vietas kopš 1918.gada 18.novembra un valstiskuma aizstāvēšanu barikāžu dienās 1991.gadā. Īpaša traģisma piepildītas ir holokausta vēstures liecības. Netiek apieti arī sabiedrībā neviennozīmīgi uztverti un joprojām diskutējami objekti, kas, neatkarīgi no attieksmes, ir laikmeta liecinieki. Lielākajā daļā šo vietu ir novietotas informatīvas plāksnes vai pieminekļi, taču apzināti ir arī tādi objekti, kuru iezīmēšana dabā varētu notikt nākotnē un kalpotu par pamudinājumu novadpētniekiem un gidiem veikt padziļinātus pētījumus. Ceļveža īpaša sadaļa ir Rīgas lielāko kapsētu personu apbedījumi un piemiņas vietas. www.omf.lv

Lasīt vairāk ...


13376026

LF16M04 Dokumentālu stāstu krājums par ASV dzīvojošiem latviešiem " Neesam aizbēguši".
2016-01-22

Dokumentālu stāstu krājuma" Neesam aizbēguši " autore ir ASV dzīvojošā žurnāliste Tatjana Žagare - Vītiņa. Desmit gadus dzīvojot ASV, autore rakstījusi Latvijas preses izdevumiem par daudziem izciliem un interesantiem latviešu izcelsmes ASV dzīvojošiem latviešiem. " Mēs neesam aizbēguši no Latvijas" - teikuši daudzi no viņiem. Grāmata iecerēta kā stāsti par šo cilvēku dzīves ceļu, kas viņus aizved atpakaļ uz Latviju. Ja arī tā nav fiziska atgriešanās, tā ir vēlme un gatavība palīdzēt ar savām zināšanām un pieredzi. Grāmatas " Neesam aizbēguši" autore ir žurnāliste Tatjana Žagare - Vītiņa, grāmatas satura redaktori - nedēļas žurnāla izpildredaktori Dace Smildziņa un Māris Diņģelis. Grāmatas izdevējs - izdevniecība " NORDIK" Rīgā, Latvijā. Grāmatas informatīvais atbalsts - nedēļas žurnāls "IR"".

Lasīt vairāk ...

Pēc gada
2017 (5)
2016 (9)
2015 (2)
2012 (1)